Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Ενημέρωση – Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Στα πλαίσια συμμόρφωσής του με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (άρθρ. 13 και 14), το «ΙΚΤΕΟ Σ. ΖΗΚΙΔΗΣ – Ν. ΒΑΓΙΑΣ ΟΕ» (που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Ι.ΚΤΕΟ) σας παρέχει με το παρόν έντυπο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Το Ι.ΚΤΕΟ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη διεξαγωγή του τεχνικού ελέγχου οχημάτων και ενημέρωσής σας για την ημερομηνία επόμενου ελέγχου του οχήματος. Τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Ι.ΚΤΕΟ είναι το ονοματεπώνυμό σας, η ταχυδρομική διεύθυνσή σας, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός σας, ο αριθμός δελτίου ταυτότητάς σας ή/και ο αριθμός διπλώματος οδήγησης, την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Ελέγχου σε ισχύ, το ΑΦΜ σας και ο αριθμός δελτίου Ι.ΚΤΕΟ που έχετε. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία το Ι.ΚΤΕΟ τα λαμβάνει από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου:

  • Να μπορέσετε να λάβετε τις υπηρεσίες του Ι.ΚΤΕΟ (άρθρο 6 παρ.1β του Κανονισμού)
  • Να συμμορφωθεί το Ι.ΚΤΕΟ με τις έννομες υποχρεώσεις του (άρθρο 6 παρ.1γ του Κανονισμού)

Επιπλέον, το Ι.ΚΤΕΟ σας ζητά να παρέχετε –εφόσον το επιθυμείτε– την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) ή/και τον αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου σας, με σκοπό την υπενθύμιση προς εσάς της ημερομηνίας διεξαγωγής του επόμενου τεχνικού ελέγχου του οχήματός σας, την έκδοση ΚΕΚ και την αποστολή προσφορών και διαφημιστικού υλικού. Τα συγκεκριμένα δεδομένα σας θα χρησιμοποιηθούν από το Ι.ΚΤΕΟ μόνο μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας και αποκλειστικά για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Κανένα από τα δεδομένα σας που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν πρόκειται να κοινοποιηθεί σε τρίτους αποδέκτες. Το Ι.ΚΤΕΟ εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, χωρίς να σας έχουμε ενημερώσει εκ των προτέρων και χωρίς τη σχετική έγκρισή σας όπου απαιτείται. Τα δεδομένα σας τηρούνται 5 έτη (βάσει του Φ50/44569/6188 27.08.2008) μετά τη συλλογή τους και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση. Το Ι.ΚΤΕΟ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, την ασφάλεια και προστασία τους και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, τη διόρθωση, τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση ikteo@zikidisgroup.gr. ή στη διεύθυνση ΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΤ4, υπόψη: Ζηκίδη Σπυρίδων. Επιπλέον έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).